This template is provided by www.templatemo.com and feel free to use it for your websites.

 

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Наименование на административната услуга
Основание
Информация
Заявление
Приемане и преместване на ученици в държавните и общински училища
Закон за предучилищното и училищното образование - чл. 147, чл. 148 и чл. 149

Изтегли информация

Изтегли документи

Издаване на удостоверение за признаване или отказ за признаване на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците - чл. 107, ал. 3  
Издаване на дубликат на удостоверение, свидетелство или диплома за завършени клас, етап и степен на образование Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование - чл. 45

Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование

Закон за предучилищното и училищното бразование; Наредба 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците (от чл.123 до чл.128 вкл.).

 

 

Други документи

1. Закон за предучилищното и училищното образование

2. Закон за защита от дискриминация

3. Правилник за устройството и дейността на училището

4. Дневен режим на училището

5. Стратегия за работата на педагогическия колектив